Fiat Brandstof Winactie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. Postbus 203, 1175 RA Lijnden (hierna: ‘Fiat Nederland’) georganiseerde actie met de naam ‘Fiat Brandstof Winactie’ (hierna: ‘de Actie’). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website www.fiat.nl/actievoorwaarden (hierna: de “Site”).
 • Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 9 mei 2016 tot en met 30 mei 2016 (hierna: de “Actieperiode”). Deelname na 30 mei is niet meer mogelijk.
 • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

 • Deelname staat open voor elke persoon van 18 jaar en ouder met geldig rijbewijs.
 • De deelnemer heeft geen enkele verplichting tot aankopen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Fiat Nederland en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.

Winnaars

 • Gedurende de Actieperiode maken deelnemers kans op een tankpas met € 1.000 incl. BTW aan brandstof tegoed.
 • De winnaar ontvangt na de Actieperiode een tankpas t.w.v. € 1.000 deze is besteedbaar bij alle 4000 tankstations in Nederland.
 • Aan het einde van de Actieperiode krijgt de deelnemer de tankpas toegestuurd.
 • De deelnemer mag één keer meedoen in de Actieperiode.
 • Fiat Nederland is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.

Prijs

 • De prijs is één tankpas met € 1.000 tegoed.
 • De prijs is overdraagbaar en niet in geld uit te keren en/of in te wisselen voor een andere prijs.
 • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Fiat Nederland.

Aansprakelijkheid

 • Fiat Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Fiat Nederland en/of door derden te verstrekken prijs.
 • Fiat Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van Fiat Nederland of andere door Fiat Nederland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Fiat Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Fiat Nederland doen ontstaan.
 • Fiat Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Fiat Nederland is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Fiat Nederland gelden eveneens voor door Fiat Nederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

Privacy

 • De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Fiat Nederland toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
 • De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer aan Fiat Nederland toestemming om (kosteloos) zijn (portret)foto te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten in verband met de Actie, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media (waaronder begrepen internet en televisie).

Algemeen

 • Fiat Nederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat Fiat Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie zal door Fiat Nederland bekend worden gemaakt op de Site.
 • De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geïnformeerd worden.
 • Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van Fiat Group Automobiles Netherlands B.V., Customer Relations, Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar Customercare.holland@fiat.com. Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. zal onmiddellijk het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.
 • Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.