ACTIEVOORWAARDEN


Holland’s Got Talent

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. Postbus 203, 1175 RA Lijnden (hierna: ‘Fiat Nederland’) georganiseerde actie met de naam ‘Hollands Got Talent Tipo Stationwagon’ (hierna: ‘de Actie’). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Algemeen

• Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen via de website http://www.fiat.nl/actievoorwaarden (hierna: de “Site”).
• Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 23 mei 2017 tot en met 23 juni 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Deelname na 23 juni 2017 00:00 uur is niet meer mogelijk.
• Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Deelname

• Deelname staat open voor elke persoon van 18 jaar en ouder.
• De deelnemer heeft geen enkele verplichting tot aankopen.
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Fiat Nederland en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.
• Deelname aan wedstrijden en/of evenementen met de door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. beschikbaar gestelde auto is uitdrukkelijk verboden en is voor eigen rekening en risico.


Winnaars

• Gedurende de Actieperiode maken deelnemers kans om een weekend lang gratis in een Fiat Tipo rijden.
• De kosten voor verzekering(en), wegenbelasting en onderhoud gedurende de periode (1 weekend) komen voor rekening van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV.
• Aan het einde van de Actieperiode krijgt de deelnemer schriftelijk/telefonisch of via de email bericht of hij/zij de winnaar is.
• De deelnemer mag één keer meedoen in de Actieperiode.
• Fiat Nederland is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.
• De winnaar, dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger verplicht zich de auto als een goed huisvader te gebruiken. De auto dient door de winnaar, dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, gedurende de periode waar de auto ter beschikking wordt gesteld van binnen en van buiten volgens de richtlijnen zoals die in het instructie boekje van de auto staan vermeld, schoon en netjes te houden en de winnaar, dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger dient de verschillende vloeistoffen; olie, remvloeistof en ruitenwisservloeistof, te (laten) peilen te (laten) controleren en indien nodig op eigen kosten bij te (laten) vullen.


Prijs

• De prijs is een weekend lang gratis in een Fiat Tipo rijden. De prijs is exclusief brandstof, verzekering, regulier onderhoud en wegenbelasting.
• De prijs is niet overdraagbaar en niet in geld uit te keren en/of in te wisselen voor een andere prijs.
• De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV.
• Kosten als gevolg van onjuist gebruik, verkeersovertredingen en kosten van eventuele (gevolg)schades, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten van het eigen risico zijn voor rekening van de winnaar, dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, conform het getekende uitleencontract
• In geval van pech, ongeval en/ of schade dient de winnaar dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, binnen 24 uur Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV. daarvan op de hoogte te stellen.
• Onderhoud en (schade)reparaties dienen bij een door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV. erkende Fiat dealer te worden uitgevoerd en alleen na goedkeuring (vooraf) door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV.
• Gebruik van de ter beschikking gestelde auto is voor rekening en risico van de winnaar(s). Fiat Chrysler Automobiles Netherlands BV. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het (onjuist) gebruik van de auto.


Aansprakelijkheid

• Fiat Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Fiat Nederland en/of door derden te verstrekken prijs.
• Fiat Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van Fiat Nederland of andere door Fiat Nederland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Fiat Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Fiat Nederland doen ontstaan.
• Fiat Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Fiat Nederland is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten.
• Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Fiat Nederland gelden eveneens voor door Fiat Nederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.


Privacy

• De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Fiat Nederland toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
• De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
• Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer aan Fiat Nederland toestemming om (kosteloos) zijn (portret)foto te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten in verband met de Actie, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media (waaronder begrepen internet en televisie).


Algemeen

• Fiat Nederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat Fiat Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie zal door Fiat Nederland bekend worden gemaakt op de Site.
• De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geïnformeerd worden.
• Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V., Customer Relations, Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar Customerrelations.holland@fcagroup.com. Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. zal onmiddellijk het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.
• Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Italië Evenement 2017


Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. Postbus 203, 1175 RA Lijnden (hierna: ‘Fiat Nederland’) georganiseerde actie met de naam ‘Italië Evenement 2017’ (hierna: ‘de Actie’). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Algemeen

 • • Deze actievoorwaarden zijn te vinden, downloaden en printen op de website http://www.fiat.nl/actievoorwaarden (hierna: de “Site”).
 • • Deelname aan de Actie is mogelijk van 19 t/m 21 mei 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Deelname na 21 mei 00.00 uur is niet meer mogelijk.
 • • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.Deelname

 • • Deelname staat open voor elke persoon van 18 jaar en ouder.
 • • De deelnemer heeft geen enkele verplichting tot aankopen.
 • • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Fiat Nederland en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.Winnaars

 • • De deelnemer ontvangt na de Actieperiode een weekend rijden in een Fiat 124 Spider of een Fiat 500C.
 • • De deelnemer mag één keer meedoen in de Actieperiode.
 • • Fiat Nederland is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.Prijs

 • • Een weekend rijden in een Fiat 124 Spider of een Fiat 500C inclusief verzekering en wegenbelasting. De auto wordt vol getankt afgeleverd en mag leeg worden ingeleverd. Boetes zijn voor rekening van de deelnemer. Het uitlenen gebeurd op basis van het FCA uitleenformulier met de daarin geldende voorwaarden.
 • • In totaal wordt er een weekend rijden in een Fiat 124 Spider of een Fiat 500C weggegeven na de actieperiode. Er wordt na de actieperiode per mail of telefoon contact opgenomen met de winnaar.
  • • De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en minimaal 18 jaar zijn
  • • De Fiat 124 Spider of Fiat 500C mag niet meegenomen buiten Nederland met een maximum van 1000km in een weekend.
  • • De Fiat 124 Spider of Fiat 500C dient opgehaald te worden bij Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. in Lijnden.
  • • Het weekend gaat in vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot en met maandagochtend 09.00 uur.
 • • Het een weekend rijden in een Fiat 124 Spider of Fiat 500C heeft een waarde van €250,-.
 • • De prijs is overdraagbaar en niet in geld uit te keren en/of in te wisselen voor een andere prijs.
 • • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Fiat Nederland.

 

Aansprakelijkheid

 • • Fiat Nederland is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Fiat Nederland en/of door derden te verstrekken prijs.
 • • Fiat Nederland besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van Fiat Nederland of andere door Fiat Nederland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Fiat Nederland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Fiat Nederland doen ontstaan.
 • • Fiat Nederland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Fiat Nederland is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten.
 • • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Fiat Nederland gelden eveneens voor door Fiat Nederland ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.


Privacy

 • • De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Fiat Nederland toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
 • • De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer aan Fiat Nederland toestemming om (kosteloos) zijn (portret)foto te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten in verband met de Actie, alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media (waaronder begrepen internet en televisie).


Algemeen

 • • Fiat Nederland is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat Fiat Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie zal door Fiat Nederland bekend worden gemaakt op de Site.
 • • De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geïnformeerd worden.
 • • Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V., Customer Relations, Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden of een e-mail sturen naar Customerrelations.holland@fcagroup.com. Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. zal onmiddellijk het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.
 • • Op de Actie, deze actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.